Voorwaarden voor herregistratie

Wilt u zich als specialist herregistreren bij de CRT? Dan moet u voldoen aan een aantal eisen. Die staan hieronder in het kort beschreven. Een toelichting per herregistratie-eis vindt u onder de tabel.

Infographic herregistratie 126936

WIlt u zich als specialist herregistreren bij de CRT? Dan moet u voldoen aan verschillende eisen (zie artikel D.1 t/m D.4 van het Besluit specialisme klinische psychologie en het Besluit specialisme klinische neuropsychologie).

U kunt zich als specialist herregisteren als u in de 5 jaar die direct vooraf gaan aan het verlopen van uw registratie: 

  • uw specialisme in voldoende mate en regelmatigheid heeft uitgeoefend. Uw patiëntgebonden werkzaamheden moeten verspreid zijn over 60% van het totaal aantal weken van uw registratieperiode;
  • in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde bij- en nascholing, intercollegiale toetsing en, indien van toepassing, overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. 

Werkzaamheden
Een van de eisen voor herregistratie is dat u uw specialisme in voldoende mate en regelmaat heeft uitgeoefend. Dit betekent:

  • minimaal 4160 uur (gemiddeld 16 uur per week over 5 jaar), waarvan 3120 uur patiëntgebonden werkzaamheden (gemiddeld 12 uur per week over 5 jaar). Dit leidt tot onvoorwaardelijke herregistratie voor 5 jaar. 
  • tenminste 3120 uur patiëntgebonden uren (gemiddeld 12 uur per week over 5 jaar), maar minder dan 4160 uur kan betekenen dat u in aanmerking komt voor een voorwaardelijke herregistratie (afhankelijk van wat u heeft behaald voor deskundigheidsbevordering).
  • minder dan 3120 uur patiëntgebonden uren (gemiddeld minder dan 12 uur per week over 5 jaar) leidt tot afwijzing van uw herregistratieverzoek. 

Let op: De patiëntgebonden werkzaamheden moeten tenminste over 60% van het totaal aantal weken van uw registratieperiode zijn uitgevoerd. 

Vanaf 1 januari 2022 zijn er een aantal werkzaamheden gelijkgesteld aan patiëntgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld uw werk als promovendus het verzorgen van onderwijs aan een universitaire opleiding die leidt tot inschrijving in het register van specialisten of het aansturen van andere BIG-geregistreerden. Voor meer informatie adviseren wij u om de Besluiten van het College en de Beleidsregel Herregistratie van de CRT te raadplegen. 

Meer informatie over hoe u uw werkzaamheden aantoont vindt u in hoofdstuk C van de Beleidsregel Herregistratie van de CRT. Bewijsformulieren voor het aantonen van werkervaring kunt u hier vinden. 

Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering bestaat uit geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten (in accreditatie-uren). Een van de eisen voor herregistratie is dat u deelneemt aan voldoende deskundigheidsbevordering. Dit betekent dat u tenminste 200 uur of meer deskundigheidsbevorderende activiteiten moet aantonen in de afgelopen 5 jaar. Aan dit minimum van 200 uur zitten nog de volgende eisen verbonden:

  • tenminste 100 uur geaccrediteerde bij- en nascholing; 
  • tenminste 50 uur intercollegiale toetsing;
  • tenminste 50 uur door u zelf ingedeeld over bij- en nascholing en/of intercollegiale toetsing en/of overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Als u tenminste 50 uur geaccrediteerde bij- en nascholing, tenminste 25 uur intercollegiale toetsing en daarnaast nog tenminste 25 uur deskundigheidsbevordering heeft aangetoond, kunt u in aanmerking komen voor een voorwaardelijke herregistratie (coulanceregeling). Dit geldt alleen mits u daarnaast ten minste 3120 uur patiëntgebonden werkzaamheden heeft aangetoond. 

Meer informatie over welke activiteiten meetellen als deskundigheidsbevordering kunt u vinden in de Besluiten van het College en de Beleidsregel Herregistratie van de CRT. Bewijsformulieren voor het aantonen van de verschillende vormen van deskundigheidsbevordering kunt u hier vinden. 

Aantonen voldoen aan herregistratie-eisen
Voor alle specialisten geldt dat zij bewijsstukken moeten verstrekken aan de CRT. Voor het aantonen van werkervaring en deelname aan deskundigheidsbevordering dient u gebruik te maken van de bewijsformulieren van de CRT. Deze kunt u hier downloaden. Ingevulde en ondertekende bewijsstukken kunt u uploaden in uw persoonlijke herregistratiedossier van PE-online. Meer informatie over PE-online, uw persoonlijke herregistratiedossier en de herregistratieprocedure vindt u hier.

Bijzondere omstandigheden
Tijdens de 5 jaar die voorafgaan aan het verlopen van uw registratie (de beoordelingsperiode) kunt u te maken krijgen met bijzondere omstandigheden. 

Hieronder beschrijven we enkele bijzondere situaties. Heeft u verder nog vragen over uw eigen bijzondere situatie, dan kunt u contact opnemen met ons via registratie@fgzpt.nl of bellen tijdens het spreekuur op maandag en donderdag tussen 9.30 en 13.00 uur op 085-3035301.

U heeft tijdens de beoordelingsperiode zwangerschapsverlof gehad.
Als u met zwangerschapsverlof gaat, wordt uw herregistratiedatum niet opgeschoven. De CRT gaat uit van de wettelijke duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van maximaal 16 weken (twintig weken bij een meerlingen zwangerschap). Voor uw werkzaamheden kijkt de CRT naar het aantal uren dat u gemiddeld per week werkte in de gehele beoordelingsperiode buiten het zwangerschapsverlof. Dit gemiddelde wordt ook toegepast op de periode van uw zwangerschapsverlof. Tijdens uw zwangerschapsverlof tellen de uren werkzaamheden dus integraal mee. Voor deskundigheidsbevordering gelden er geen aangepaste regels. 

U heeft tijdens de beoordelingsperiode meer dan twee jaar niet gewerkt.
Om voor herregistratie in aanmerking te komen moeten uw patiëntgebonden werkervaringsuren gespreid zijn over 60% van het aantal weken binnen de beoordelingsperiode. Dit betekent dat u in ieder geval 3 van de 5 jaar wel gewerkt moet hebben (156 weken). Is dit niet het geval, dan kan dit gevolgen hebben voor uw herregistratie.  

Langdurige uitval en herregistratie
Als u als gevolg van ziekte uw werk gedurende langere tijd niet kunt uitoefenen of niet kunt deelnemen aan de voor herregistratie verplichte activiteiten kunt u contact opnemen met de CRT. Afhankelijk van uw specifieke situatie kunnen wij u op maat adviseren. Als u meer dan twee jaar uitvalt kan dit leiden tot doorhaling van uw inschrijving als specialist. Vooral bij een beperkt dienstverband is het risico groot dat u bij uitval in de problemen komt bij herregistratie. Als u een situatie wilt voorleggen aan de CRT kunt u contact opnemen met een medewerker van de FGzPt. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van 9.30 tot 13.00 uur via 085-3035301 of via e-mail: registratie@fgzpt.nl


Meer informatie over de herregistratie