English

    

Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met een besluit van de CRT dat direct of indirect betrekking heeft op uw registratie als specialist? Dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Uw bezwaar wordt behandeld door een onafhankelijke adviescommissie. Na advies van de adviescommissie beslist de CRT op uw bezwaarschrift. Bent u het daarna nog niet eens bent met het besluit van de CRT? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

Bezwaarschrift sturen
Uw bezwaar tegen een besluit van de CRT moet u binnen zes weken na de dagtekening van het (definitieve) besluit schriftelijk indienen bij de CRT. Een bezwaarschrift moet de volgende informatie bevatten:

  • uw naam en adres;
  • een dagtekening;
  • een omschrijving/kopie van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
  • de gronden van het bezwaar.

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:
Commissie Registratie en Toezicht
Postbus 2713
3500 GS Utrecht
of per mail via registratiecommissie@fgzpt.nl

Procedure

  • Na ontvangst legt de CRT legt uw bezwaarschrift zo spoedig mogelijk voor aan de onafhankelijke adviescommissie.
  • In de meeste gevallen nodigt de adviescommissie u uit voor een hoorzitting om uw bezwaren mondeling toe te lichten.
  • Bij de hoorzitting is een vertegenwoordiger van de CRT aanwezig.

Beroep bij de rechter
Indien u het niet eens bent met het besluit van de CRT op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

CRT: zelfstandig bestuursorgaan
De CRT heeft een aantal publiekrechtelijke taken en is voor deze taken een zelfstandig bestuursorgaan, zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (artikel 1:1, eerste lid onder b Awb). De besluiten die de CRT neemt bij de uitoefening van haar publiekrechtelijke taken, zijn besluiten in de zin van de Awb. Voorbeelden van dit soort besluiten zijn: besluiten tot (her)registratie, coulancebesluiten (voorwaardelijke herregistratie) of besluiten tot afwijzing van herregistratie voor een specialisme.