Klinisch neuropsycholoog

In 2008 is de klinisch neuropsycholoog erkend als specialisme van de gezondheidzorgpsychologie.
De klinisch neuropsycholoog heeft specifieke expertise op het gebied van de gevolgen van hersenaandoeningen bij patiënten van alle leeftijden. Deze hersenaandoeningen zijn acuut ontstaan (bijvoorbeeld door hersentrauma of een herseninfarct), het gevolg van een neurodegeneratief proces (bijvoorbeeld dementie, de ziekte van Parkinson of multiple sclerose), het gevolg van een ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld autisme of ADHD) of behorend bij een psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld schizofrenie). De gevolgen van hersenaandoeningen zijn zeer divers en betreffen niet alleen cognitieve stoornissen, maar ook emotionele stoornissen en gedragsproblemen.

De klinisch neuropsycholoog verricht specialistische diagnostiek en behandeling en maakt hierbij een vertaalslag naar het dagelijks functioneren, waarbij ook nadrukkelijk de omgeving wordt betrokken. Een belangrijke taak voor de klinisch neuropsycholoog is te bepalen in hoeverre de klachten en stoornissen toegeschreven kunnen worden aan neurologische, organisch-cerebrale pathologie dan wel (geheel of gedeeltelijk) aan andere factoren, zoals pijn, angst, vermoeidheid, persoonlijkheidsproblematiek, somberheid of onderpresteren. Even belangrijk is het vaststellen van de consequenties van een dergelijke diagnose voor het behandelbeleid.

Welke opleiding heeft een klinisch neuropsycholoog?
In 2009 is de specialistenopleiding tot klinisch neuropsycholoog gestart. Alleen gezondheidszorgpsychologen kunnen de opleiding volgen. De opleiding is een combinatie van praktijk (werken onder supervisie) en theorie (cursorisch onderwijs). De opleiding duurt vier jaar na de registratie als gezondheidszorgpsycholoog.

De opleiding tot klinisch neuropsycholoog is een landelijke en kan maar op één plaats worden gevolgd: bij de stichting PaON in Utrecht. De opleidingseisen worden vastgesteld door het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP). Het toezicht op de opleidingsinstellingen is in handen van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT). Waar werkt een klinisch neuropsycholoog?
Klinisch neuropsychologen zijn onder meer te vinden in ziekenhuizen, revalidatie-instellingen, psychogeriatrische instellingen en psychiatrische ziekenhuizen.

Nederland telt ongeveer 150 klinisch neuropsychologen.